Festival | Фестиваль

Radio International


Voices on work in migration

How do our working rhythms correspond to the ways we perceive our old, new or temporary neighbours? Is a neighbour just a stranger, or a person you share a room with? Can it be both at the same time?

A foreigner’s experience is a process of transition, in which a foreign language often first being an obstacle eventually turns into an opportunity. In terms of how our intentions are shaped nowadays through different media, speaking about oneself as a practice of confession could be viewed in contrast to data collecting by commercial enterprises that track and define desires and choices without necessarily asking any question.

The city, ideally interpreted as a narrative, exposes itself as a collage of various forms, territories and intensities at play, particularly in the post-communist landscapes of Eastern Europe. Voice collage in turn is a form that undermines the illusory totality of discourse, asking a question about the role of live speech and performativity of voice.

Interviews and imaginary dialogues in mother tongues and foreign languages are documenting and juxtaposing meanings on the rhythms of work and leisure, the notions of community and neighbourhood, political engagement or disengagement. Aiming to discover the power lines in people's stories, their situations, values, expression and judgement, Radio International presents a collection of voices by migrating labourers of various backgrounds and occupations.

This radio research is quite subjective. It involves mostly the friends of friends, discovering the dynamics of micro-communities of Ukrainians in Warsaw, their tones, intersections, and gossip. It also includes non-Ukrainian emigrants and immigrants who speak from inside and outside of the Polish context.

Radio International is a virtual space of imaginary dialogue. Discovering various practices of co-inhabitation in the frameworks of WWB in Warsaw and Kyiv, the project also makes an intentional link between the two parts of the hybrid festival’s structure.

About Radio International

Radio International is a nomadic experimental radio station that seeks to discover the shades of shared reality explicitly or implicitly conveyed through spoken word and sound recognition.

Whether or not it is the sound of voice we perceive, listening to radio presumes an acousmatic inclusion. When the source of the sound is not visible it refers to our emotional memory. Unlike dominant forms of audio-visual media which impose the frame of vision, here the imagery is being produced in our minds, letting us recreate stories and share the experience in our own ways. Revisiting and combining some of the established formats of today’s media, while also questioning the forms of ‚producing‘ and ‚consuming‘ culture today, Radio International is positioned in between those two realms, as an attempt and an invitation to rethink them.

As an experimental radio workshop, Radio International started off at the Kyiv International – Kyiv Biennial 2017, presenting a series of voice collages, interviews and sonic events, accompanied by a program of performances, sound walks and lectures.

Follow the link to hear the previous edition: https://www.mixcloud.com/RadioInternational17/

***

Радіо Інтернаціонал

Голоси про працю в міграції

Чи існує відповідність між ритмами праці та нашими почуттями стосовно старих, нових або тимчасових сусідів? Сусіди - це незнайомці, чи люди, з якими живеш в одній кімнаті? А може, і те й інше водночас?

Досвід міграції є перехідним процесом, у якому часто іноземна мова спершу стає перешкодою, а потім перетворюється на джерело можливостей. Зважаючи на те, як через призму різних медій сьогодні формуються наші наміри, говоріння про себе як своєрідне одкровення можна зіставити зі збором даних комерційними компаніями, котрі стежать за бажаннями та визначають їх, не питаючи. 

Всупереч ідеї про місто як наратив, урбаністичний ландшафт на посткомуністичних теренах східної Європи зокрема постає у вигляді колажу, поєднуючи різнорідні форми, території та дійові сили. У свою чергу, форма голосового колажу суперечить ілюзорній цілісності висловлювання, ставлячи питання про роль живої мови та перформативність голосу. Інтерв’ю і уявні діалоги рідними та іноземними мовами документують думки про ритми праці та дозвілля, поняття спільноти та сусідства, політичну участь або байдужість. Досліджуючи силові лінії у розповідях, ситуації, цінності, експресії та судження, Радіо Інтернаціонал презентує колекцію голосів, що належать мігрант(к)ам-трудівницям від різних професій та соціальних контекстів. 

Це радіодослідження є досить суб’єктивним. Воно охоплює здебільшого друзів друзів, виявляючи динаміку мікроспільнот українок та українців у Варшаві – їхні інтонації, перетини та плітки. Також воно включає неукраїнських іммігрантів та емігрантів у Польщі, які говорять зсередини та ззовні польського контексту.

РІ створює віртуальний простір уявного діалогу. Досліджуючи різні практики співмешкання у рамках WWB у Варшаві та Києві, проект прокреслює зв’язок між двома частинами гібридної структури фестивалю.

Про Радіо Інтернаціонал

Радіо Інтернаціонал - це номадичне експериментальне радіо, яке передає відтінки спільного досвіду через живу мову та впізнавання звуків. Слухання радіо передбачає своєрідну «акусматичну» включеність, незалежно від того, чи чуємо голос, чи інший звук. Коли його джерело невидиме, уява виробляє образи самостійно, даючи можливість по-своєму проживати досвід розповіді. Запозичаючи та поєднуючи наявні формати сучасних медіа, водночас досліджуючи форми «виробництва» та «споживання» культури сьогодні, РІ знаходить своє місце поміж цими сферами, намагаючись та запрошуючи переосмислювати їх.

Проект експериментальної радіомайстерні РІ розпочався під час Київського Інтернаціоналу - Київської бієнале 2017 із серією голосових колажів, інтерв’ю та звукових подій, а також програмою лекцій, перфомансів та звукових прогулянок.

Послухати попередні матеріали можна за посиланням: https://www.mixcloud.com/RadioInternational17/